تور صربستان با پرواز ایران ایر

ایران ایر

بهار و تابستان 97

صربستان

بلگراد

تور صربستان با ایران ایر

تور صربستان با پرواز ایران ایر 3شب
هتل BBدرجه دو تختهیک تختکودک با تختکودک بدون تختتعداد شب
COMPASS RIVER CITY3*BB4/734/0005/436/0004/540/0003/800/0003 شب
YUGOSLAVIA/ REX3*BB4/780/000
4/827/000
5/482/000
5/436/000
4/546/000
4/312/000
3/800/0003 شب
ABBA4*BB4/061/0006/091/0004/780/0003/800/0003 شب
ROYAL INN4*BB5/155/0006/184/0004/780/0003/800/0003 شب
QUEEN ASTORIA/MR PRESIDENT/PRESIDENT KOVILOVO MERCURE4*BB5/342/000
5/342/000
5/389/000
5/436/000
6/465/000
6/465/000
6/652/000
7/120/000
4/780/0003/800/0003 شب
PRAG
CANSTANTIN THE GREAT/RADISSON BLU
4*BB5/482/0006/559/000
6/746/000
6/027/000
4/780/0003/800/0003 شب
HOLIDAY INN/EXP LIFE DESING4*BB5/576/000
5/670/000
7/120/000
7/261/000
4/780/0003/800/0003 شب
CROWN PLAZA4*BB5/716/0007/120/0004/780/0003/800/0003 شب
ENVOY
MOSCOVA
HYATT
4*BB
4*BB
5*BB
6/138/000
6/184/000
6/231/000
8/197/000
8/478/000
8/240/000
N/A
N/A
4/780/000
3/800/0003 شب
SAINT TEN5*BB6/600/0008/758/000N/A3/800/0003 شب
تور صربستان با پرواز ایران ایر 4شب(9 مرداد)
هتل BBدرجههر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تخته6-12 سال با تخت2-6 سال بدون تختتعداد شب
COMPASS RIVER CITY3*BB4/796/0005/624/0004/575/0003/700/0004 شب
YUGOSLAVIA/REX3*BB4/851/000
4/906/000
5/679/000
5/624/000
4/575/000
4/299/000

3/700/0004 شب
ABBA4*BB5/182/000

6/397/000
4/851/0003/700/0004 شب
ROYAL INN4*BB5/293/0006/507/000

4/575/000

3/700/0004 شب
QUEENASTORIA/MR /PRESIDENTPRESIDENT KOVILOVO/MERCURE4*BB5/514/000
5/514/000
5/569/000
5/624/000
6/838/000
6/838/000
7/059/000
7/611/000
4/851/0003/700/0004 شب
PRAG
CANSTANTIN THE GREAT
RADISSON BLU
4*BB5/624/000
7/611/000
7/170/000
7/501/000

4/851/000

3/700/0004 شب
HOLIDAY INN/EXP LIFE DESING4*BB5/790/000
5/900/000
7/611/000
7/777/000
4/851/0003/700/0004 شب
CROWN PLAZA4*BB5/955/000

7/611/0004/851/0003/700/0004 شب
ENVOY
MOSCOVA
HYATT
4*BB
4*BB
5*BB
6/452/000
6/507/000
6/562/000
8/881/000
9/212/000
9/267/000
N/A
N/A
4/851/000
3/700/0004 شب
SAINT TEN5*BB7/004/0009/543/000N/A3/700/0004 شب
مدارک لازم تور صربستان بلگراد :

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

مدارک لازم تور صربستان بلگراد :

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

خدمات :

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

توضیحات تور صربستان بلگراد :

نرخ كودك زير 2 سال 350000 تومان میباشد


پرداخت 50 % از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد.


هتل ها و پرواز به صورت گارانتي ، چارتر و غير قابل استرداد مي باشند


مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد