تور بالی تابستان97

پرواز قطر ایر

تور بالی تابستان97

تور بالی

8 شب و 9 روز

تور بالی تابستان97

تور بالی 7 شب و 8روز ویژه اردیبهشت
نام هتل BBستارهخدماتهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته6-12 سال با تخت2-6 بدون تخت
Vesanti Kuta hotel
4*BB4/100/000
+285 دلار
4/100/000
+ 530 دلار
3/600/0003/600/000
+
180 دلار
Mercure bali legian hotel4*BB4/100/000
+
380 دلار
4/100/000
+
620 دلار
3/600/000
+
350 دلار
3/600/000
+
180 دلار
Kuta paradisi hotel
5*BB4/100/000
+
410 دلار
4/100/000
+
690 دلار
3/600/000
+
390 دلار
3/600/000
+
200 دلار
The anvaya beach resort bali
5*BB4/100/000
+
510 دلار
4/100/000
+
830 دلار
3/600/0003/600/000
+
220 دلار
Discovery kartika hotel5*BB4/100/000
+
590 دلار
4/100/000
+
1000 دلار
3/600/000
+
510 دلار
3/600/000
+
240 دلار
Grand hyatt bali hotel
5*BB4/100/000
+
630 دلار
4/100/000
+
1130 دلار
3/600/000
+
540 دلار
3/600/000
+
275 دلار
The Laguna Luxury Collection hotel

5*BB4/100/000
+
750 دلار
4/100/000
+
1350 دلار
3/600/000
+
650 دلار
3/600/000
+
295 دلار
توضیحات :

نرخ کودک زیر 2 سال 790000 تومان می باشد.

خدمات :

8 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ، پرواز قطر ایر ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ، ﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎم روز ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻧﻬﺎر ﺧﺪﻣﺎت آژاﻧﺲ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ، ﺗﻮر ﻟﯿﺪر ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن

مدارک لازم

دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 3×4 ﺟﺪﯾﺪ رﻧﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮم اطلاعات شخصی